Tag Archives: پشت

فرار از طریق پشت بام‌های هنگ کنگ
Storor یک گروه انگلیسی متشکل از هفت ورزشکار نخبه، پرجنب و جوش و با روحیه ماجراجویی است. آن ها این جنب و جوش را در قالب ورزش مورد علاقه شان “پارکور” از خود بروز می دهند. در اینجا شما را دعوت می کنیم به دیدن جدیدترین ویدئو این گروه با عنوان فرار از طریق پشت بام‌های هنگ کنگ که بسیار هیجان انگیز است.


خبرگزاری آريا – داستان ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ گل پشت و رو ندارد


داستان ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ گل پشت و رو ندارد

خبرگزاري آريا –
ضرب المثل ايراني با معني, داستان ضرب المثل ها
داستان ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ گل پشت و رو ندارد
درجمع مردم يا در مکاني يکي بالاجبار پشت به يکي مي ايستديا مي نشيند ازاينکه پشت به کسي مي باشدازآن شخص عذرخواهي مي کند.
شخص هم درجواب ميگويدخواهش مي کنم عيب نداردو به کنايه ميگويد:
راحت باش،>
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﮏ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﻣﻨﺎﺭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺁﺗﺶ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ…
ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﯾﺒﺎ ‏«ﺛﺮﯾﺎ ‏» ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ‏« ﭘﺮﯼ ‏» ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺵ ‏« ﺭﻭﺣﻢﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ‏». ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ‏«ﭘﺮﯼ ‏» ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺷﯽ ﺩﺭ ﺯﻧدﮕﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻭِﺭﺩ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺧﻮﺵ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺪﺭﯾﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﭘﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺁﻧﺮﺍ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. کهﻏﺰﻝ ﺯﯾﺒﺎﯼ ‏« ﮔُﻞ ﭘُﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‏» از ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﺯﮐﺪل در اين دوره مي باشد.
که ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﺳﺖ:
ﺑﺎﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮﯾﺖ اﯼ ﮔﻞ،ﮔﻞ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﺎ ﻟﻌﻠﺖ ﺁﺏ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺁﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﺯﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻮ،ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ، ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ
دﺍﺭﺩ ﻣﺘﺎﻉ ﻋﻔﺖ، ﺍﺯ ﭼﺎﺭ ﺳﻮ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﻓﺮﻭﺷﯽ، ﺍﯾﻦ ﭼﺎﺭ ﺳﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺟﺰ ﻭﺻﻒ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯾﺖ، ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﻮﯾﻢ
ﺭﻭ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ، ﮔﻞ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﮔﺮ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻭﺻﻠﺶ، ﭘﯿﺮﻡ ﮐﻨﺪ ﻣﮑﻦ ﻋﯿﺐ
ﻋﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﯽ، ﮐﺎﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ ﭼﻮﻥ، ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ ﺑﺮﻓﺮﻭﺯﺩ
ﺭﺥ ﺑﺮﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺭﺍ، ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳﻮﺯﻥ ﺯ ﺗﯿﺮ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻭﺯ ﺗﺎﺭ ﺯﻟﻒ ﻧﺦ ﮐﻦ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺭﺧﻨﻪ ﯼ ﺩﻝ، ﺗﺎﺏ ﺭﻓﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻭ ﺻﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ، ﺑﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻣﻦ ﻭﺻﻞ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﻭﯼ، ﻗﺼﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﺎ ‏«ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ‏» ﺑﯽ ﺩﻝ، ﺳﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﭼﺸﻤﺶ ﻣﮕﺮ ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ، ﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺒﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست


برترین‌ها: گاهی واقعا اتفاقات بدی اطراف ما رخ می‌دهد که به سختی می‌توانیم با آن‌ها کنار بیاییم. ماجراهایی که در این مطلب می‌خوانید به شما یادآوری می‌کنند که خیلی از چیز‌های اطراف ما از جنس مهربانی هستند و ما انسان‌ها ساخته شده ایم تا از یکدیگر حمایت کنیم و در سختی‌ها کنار هم باشیم. مهربانی همیشه پیروز است و ماجراهای زیر این را ثابت می‌کنند.

زنی که با تصویر زیر نشان می‌دهد آلزایمر چه تاثیری روی ذهن مادرش داشته است

یکی از کاربران ردیت این تصویر غم‌‌انگیز از بافتنی‌های مادرش را منتشر کرده است. اولین مربع رنگی دقیق و آخرین قطعه کاموایی در هم و برهم با فاصله دو سال بافته شده اند و پیشرفت آلزایمر مادرش را در این مدت به خوبی نشان می‌دهند. بعد از انتشار این عکس افراد زیادی با تعریف کردن ماجراهایی درباره بیماری‌های ترسناک اعضای خانواده‌شان با او همدردی کردند. برای همه کسانی که با چنین شرایط مواجه هستند صبر و توانایی آرزو می‌کنیم.

 

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست

 


یک طراح لباس آمریکایی به این پروانه فرصت پرواز دوباره داد

مادر «رومی» قبل از مرگش به او گفت: «هروقت پروانه‌ای دیدی، بدان من هستم که به دیدنت آمده ام.» چند سال بعد مادر رومی در اثر سرطان درگذشت. بعد از آن رومی تصمیم گرفت هر کاری از دستش بر می‌آید برای حفاظت از پروانه‌های دنیا انجام دهد. هر وقت کرم ابریشمی می‌دید به خانه می‌برد و از آن نگهداری می‌کرد تا پروانه شود و بعد آزادش می‌کرد. تا اینکه یک بار متوجه شد یکی از پروانه‌ها با بال آسیب دیده به دنیا آمده است و با هر سختی که بود بالش را ترمیم کرد تا بتواند دوباره پرواز کند.

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست

 


این ستاره فوتبال آمریکایی با پسری غذا می‌خورد که بچه‌های دیگر به خاطر اوتیسمش با او ناهار نمی‌خورند

این عکس زیبا توسط مادر پسر به اشتراک گذاشته شده است. او نوشته که با وجود مهربانی و توانایی ارتباط پسرش، بچه‌های دیگر از او اجتناب می‌کنند، چون اوتیسم دارد. او همیشه تنها ناهار می‌خورد. اما در این عکس می‌بینید که تراویس رادولف با او ناهار می‌خورد. بعد از ناهار سایر بازیکنان تیم هم به آن‌ها پیوستند تا با پسربچه صحبت کنند. او در انتها نوشته: «من نمی‌دانم چرا با پسرم ناهار خوردید، اما از شما بسیار ممنونم و هرگز محبتتان را فراموش نمی‌کنم.»

 

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست

 


سرباز در کنار جسد بهترین دوستش

کایل در یک ماموریت نظامی با ژرمن شپردی به نام «بوزدا» آشنا شد. آن‌ها با هم کار می‌کردند و خیلی زود با هم دوست شدند. بوزدا برای تشخیص مواد منفجره آموزش دیده بود و بار‌ها جان کایل را در دوران خدمتشان نجات داد. همان روزی که بوزدا به خاطر سنش بازنشسته شد، کایل او را به خانه‌اش برد. بوزدا عاشق بازی بود و وفاداریش حد و مرز نداشت. اما بعد از مدتی بیمار شد و به سختی می‌توانست راه برود یا حتی روی پاهایش بایستد و همیشه درد داشت. در نهایت بوزدا در آغوش کایل و با لبخند درگذشت. به نظر می‌رسید راحت شده است.

 

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست

 

 

پیرمردی که با بچه‌ گربه‌اش در مقابل خاکستر خانه‌اش ایستاده

علی، پیرمرد روستایی اهل ترکیه و خانواده اش همه چیزشان را در آتش از دست دادند. خانه‌ای که در آن زندگی می‌کردند به خاکستر تبدیل شد. خوشبختانه هیچکس آسیب ندید و علی توانست حتی گربه اش را هم نجات دهد. این عکس از پیرمرد گریان در حالی که گربه نجات یافته‌اش را در آغوش گرفته و مقابل خانه خاکستر شده‌اش ایستاده در دنیا پخش شد. مقامات دولتی به علی و خانواده اش کمک کردند. یک خانه جدید برای آن‌ها آماده شد که اکنون با خوشحالی و با حیوان محبوبشان در آن زندگی می‌کنند.

 

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست

 


پدری که از کاربران یک سایت خواست عکس دخترش را فتوشاپ کنند

«درخواست فتوشاپ: دختر من اخیرا در بیمارستان کودکان درگذشته است. چون همه عمرش در بیمارستان بوده هیچ وقت نتوانستم بدون این لوله‌ها از او عکس بگیرم. کسی می‌تواند این لوله‌ها را از عکس او حذف کند؟» این درخواستی بود که پدر سوفیا که تنها شش هفته از تولدش می‌گذشت، در ردیت مطرح کرد. بعد از مدتی عکس‌های فتوشاپ شده و نقاشی‌های زیادی از سوی کاربران برای او ارسال شد. همه چیزی که او و همسرش می‌خواستند یک عکس خوب بود. اما آنچه دریافت کردند عشق و حمایت تعداد زیادی از غریبه‌ها با عکس‌ها و نقاشی‌های فوق العاده‌شان بود.

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست

 


دانشجوی افسری که به آرزویش رسید، از آکادمی نظامی فارغ التحصیل و خلبان شد

یکی از فارغ التحصیلان در مراسم فارغ التحصیلی نتوانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد. او وقتی از هایتی به آمریکا آمد نمی‌توانست درست انگلیسی صحبت کند و هرگز فکر نمی‌کرد روزی به آرزویش برسد و خلبان نظامی شود. او می‌گوید :«در جایی که من از آن آمدم، مردم آرزوی خلبان شدن ندارند، آن‌ها آرزوهای کوچکتری دارند. خانواده ما ثروتمند نبودند، اما والدینم هر کاری کردند تا من به خوبی آموزش ببینم.»

 

او در نهایت به خدمت ارتش درآمد و وارد یکی از‌ معتبرترین آکادمی‌های نظامی دنیا شد و به آرزویش رسید. «من به کسانی فکر می‌کردم که قبل از من اینجا ایستاده اند و همین سوگندها را خورده اند و نتوانستم احساساتم را کنترل کنم.»

 

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست

 


بابانوئل در حال آرام کردن پسری که پدرش به شدت بیمار است

وقتی ژاکوب ۱۲ ساله نزد این بابانوئل رفت، از او نه اسباب بازی خواست نه گجت جدید، تنها آرزوی کریسمس او سلامتی پدرش بود که دو سال اخیر را در بیمارستان بستری بوده است. این عکس توسط رهگذری گرفته شده که آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته است. کاربرانی که این عکس را دیدند برای درمان پدر ژاکوب پول جمع کردند.

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست

 


بیش از ۱۰۰ خلبان به مراسم خاکسپاری دختر همکارشان رفتند

این عکس در مراسم خاکسپاری «جینا رز»، قربانی تیراندازی مدرسه پارکلند گرفته شده است. بیش از صد خلبان از خطوط هوایی مختلف برای حمایت از والدین جینا در چنین روز سختی به مراسم او آمدند و با یونیفورم‌هایشان صف کشیدند. این افراد نمونه واقعی وحدت و همدلی است که به ما کمک می‌کند از لحظات سخت زندگیمان جان سالم به در ببریم.

 

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست

 


مادری که فرزندش را از دست داده در کنار فرزندی که مادرش را از دست داده است

این اسب ماده فرزندش را هنگام کار از دست داده است. دو روز بعد توله اسبی را که مادرش را از دست داده بوده نزد او آوردند. این عکس چند ساعت بعد از ملاقات آن‌ها گرفته شده است.

 

ماجراهای غم‌انگیزی پشت این عکس‌هاست


هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید


برترین‌ها: یک عکاس فرانسوی زندگی روزمره ساکنان هنگ کنگ را از زاویه جدیدی به تصویر کشیده و از روی بام‌های این شهر عکاسی کرده است. هیچ یک از عکس‌ها صحنه سازی نشده اند و او منتظر لحظه مناسب مانده تا بتواند این عکس‌ها را بگیرد و فرهنگ بومی مردمی که در چنین محیط شهری زندگی می‌کنند را نمایش دهد.

کارگران «بامبو باف» در حال نصب داربست بامبو برای بازسازی نمای ساختمان

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

مردی در حال آبیاری درختان بونسای روی بام خانه اش

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

پدر و پسر در حال ماشین بازی روی پشت بام

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

مردی در حال ورزش کردن روی بام

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

دو دختربچه در حال طناب بازی روی بام

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

زنی در حال رخت پهن کردن بالای یک خیابان شلوغ

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

خبرنگار جوان

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

مردی در حال تنظیم آنتن در طلوع آفتاب

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

زنی در حال جمع کردن لباس‌ها در یک روز آفتابی

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

زنی در حال بررسی گوشت‌هایی که برای خشک شدن زیر آفتاب گذاشته است

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

مردی در حال قدم زدن روی بام

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید

 

لباسشویی روی بام

 

هنگ کنگ را از روی پشت بام ببینید