Tag Archives: زيباست

خبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۱۹)


زندگي زيباست (119)

خبرگزاري آريا –
جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, جملات زندگي زيبا
زندگي زيبا
آدم ها تا جايشان را برايت خالي نکنند ، ارزش واقعي شان را نمي فهمي … !
بعضي ها آن قدر معرفت دارند که دلشان نمي آيد خودشان با پاي خودشان بروند …
بايد حادثه اي بيايد و آنها را ببرد … !
تا تو در حجمِ خاليِ نبودنشان ، بنشيني و با خودت سبک ، سنگين کني …
ببيني ارزششان در زندگي ات دقيقا کجاست …؟!
ببيني رفتارت درست بوده ؟!
تازه متوجه مي شوي که در اولويت بندي هايت چقدر بيراهه رفته اي ،
چقدر کمتر از لياقتشان به آنها بها داده اي …
تازه مي فهمي بايد در رفتار و بذل محبت کردنت اساساً تجديد نظر کني …
حواست باشد !
آدم هايِ خوب ، بي توجهي که ديدند خودشان نمي روند ، روزگار آنها را مي برد …‌
جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, جملات زندگي زيبا
جملات زيبا در مورد زندگي
ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ
ﺑﺮﻛﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺒﺨﺸﺪ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ
ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ!
ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺷﺎﺩ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ
ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ
ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪﺍ.
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺳﺖ
ﺭﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺩﺭ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﻫﻦ، ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ…
جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, جملات زندگي زيبا
جملات زندگي زيبا
يه ﻭﻗﺘﺎ ﻻﺯﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ….
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ …
ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ …
ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ …
ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ!!!
ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ …
ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ …
ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ …
ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ …
ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻥ …
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺩﻥ …
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!!
ﺩﺳﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ …
ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ …
ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ!!!
ﮐﯿﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ……….
ﮐﯿﺎ ﻧﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ…………
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ……….
جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, جملات زندگي زيبا
نکاتي براي زندگي زيبا
با همه ﻣﻬﺮﺑﺎن باشيم…
مهربانے ﻧﯿﺎﺯ است …
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭستماﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ، ﺍﺯ ما ﺭﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵِ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ باز ﺩوستماﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
بي شک ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ!
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻠﻮﺹ ﺍﺳﺖ، ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﻔﺎﯼ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻼ‌ﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ.
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ، ﭘﺎﮎ و بي منت
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۱۷)


زندگي زيباست (117)

خبرگزاري آريا –
جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, تصاوير زندگي زيبا
نه تنها شما همان مي‌شويد که به آن فکر مي‌کنيد، بلکه جهان نيز همان مي‌شود که درباره‌اش فکر مي‌کنيد…!
افرادي که زندگي را آوردگاهِ رنج و محنت تلقي مي‌کنند، در برابر انواري که ممکن است زندگي‌شان را نوراني و درخشان کند، نابينا مي‌شوند…!
به عکس، افرادي که نور و درخشندگي جهان را مي‌بينند، حتي نقاط ظلماني و تاريک را، نور بالقوه به شمار مي‌آورند
ما هر آنچه را که به آن فکر کرده، چه خوب چه بد، جذب خود مي کنيم. باور کنيد يا نکنيد، امروزه پژوهش هاي علمي ثابت کرده که افکار مثبت، زندگي ما را تحت تأثير همه جانبه خود قرار مي دهند.
شما اتفاقات خوب يا بد را براساس تفکراتتان تجربه مي کنيد:
کسي که هميشه در مورد بيماري صحبت مي کند، بيمار مي شود و کسي که به طور مداوم در مورد رفاه صحبت کند، در رفاه و آسايش به سر خواهد برد.
شما همه ي اين ها را براساس تفکرات تان جذب مي کنيد. با تمرکز بر روي چيزي، باعث مي شويد آن مسئله برايتان اتفاق افتد.
از همين الان با تفکرات مثبت؛ امروز اتفاقات خوب را براي خودتان و عزيزانتان ميتوانيد جذب کنيد
جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, تصاوير زندگي زيبا
مادامى که سيب با چوب باريکش به درخت متصل است
همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند..
باد باعث طراوتش ميشود
آب باعث رشدش ميشود
و آفتاب پختگي و کمال ميبخشد
اما …
به محض منقطع شدن از درخت
و جدايى از “اصل”,
آب باعث گنديدگي
باد باعث پلاسيدگي
و آفتاب باعث پوسيدگي
و ازبين رفتن طراوتش ميشود.
مراقب وصل بودن به “اصالتمان” باشيم که انسانيتمان از بين نرود .
جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, تصاوير زندگي زيبا
آدمِ جنگيدن نباشيد!
به خصوص براى آنهايى كه ثابت كرده اند ارزش اين جنگ، ارزش وقت و نيرو،
و ارزش زخمى شدنِ شما را ندارند…
آدمِ آرامش باشيد؛
بگذاريد كسانى كه از صميم قلب و با تمام وجود دوستتان دارند و شما را به حقيقت همانطور كه هستيد و فقط بخاطر خودِ شما ميخواهند،
يا براى رسيدن به شما بجنگند،
يا به عشقِ شما به آرامشى دست يابند
كه در كنارِ شما، براى هميشه،
دوست باقى بمانند…
اگر همه ى ما درک بهترى از دوست داشتن و دوست داشته شدن و دوست ماندن داشتيم، آنوقت چه لحظه هايى را ميتوانستيم ماندگار كنيم…
جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, تصاوير زندگي زيبا
ﭼﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺪي ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ!
ﺍﺣﺴﺎﺱ ميکني ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﺴﺖ…
اما ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ؛ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﭼﺮﺧﺪ!
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ميﺩﻭﺩ
ﻭ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ،
ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ،
ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ…
ﺍﻳﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ، ﺍﻳﺪﻩ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮي ﻓﺮﻳﺒﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺏ، ﺳﺎﻋﺖ شني ﺍﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭي ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ
ﺍي ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ…
قدر لحظات زندگي و با هم بودنمان را بدانيم… خداي ناکرده چند سال ديگر حسرتي به دل نداشته باشيم!
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۱۸)


زندگي زيباست (118)

خبرگزاري آريا –
زندگي زيباست, زندگي زيبا
در زندگي هر کس بايد يک نفر باشد؛
مرد و زن بودنش مهم نيست،
فقط بايد يک نفر باشد…
يک آدم،
يک دوست،
يک همدم،
يک رفيق،
يک نفر که جوياي حالت باشد،
نگرانت باشد،
تو را بهتر از خودت بشناسد،
يک نفر که شماره اش را بگيري و بگويي حالم بد است…
شنيدن همين يک جمله کافيست تا کار و زندگي اش را تعطيل کند و خودش را به تو برساند…
آخر خوشبختي است يک نفر در زندگيت باشد،
که تنها نباشي…
سلامتيه کسايي که تنهايي رو از ما مي گيرن…
زندگي زيباست, زندگي زيبا
وقتي آنکس که دوستش داريم بيمار ميشود ميگوييم امتحان الهي است.
و هنگامي که بيمار ميشود شخصي که دوستش نداريم ميگوييم عقوبت الهي…!
وقتي آنکس که دوستش داريم دچار مصيبتي ميشود ميگوييم از بس که خوب بود.
و هنگامي که به مصيبتي دچار ميشود شخصي که دوستش نداريم ميگوييم از بس که ظالم بود…!
مراقب باشيم…!
قضا و قدر الهي را آن طور که پسندمان هست تقسيم نکنيم!
همه ي ما حامل عيوب زيادي هستيم و اگر لباسي از سوي خدا که نامش سِتْر (پوشش) است نبود، گردنهاي ما از شدّتِ خجالت خم ميشد.
پس عيب جويي نکنيم در حالي که عيوب زيادي چون خون در رگ ها، در وجودمان جاريست…
زندگي زيباست, زندگي زيبا
مثل خدا باش
خوبي ديگران راچندين برابر جبران کن !
مثل خدا باش ،
با مظلومان و درمانده گان دوستي کن!
مثل خدا باش ،
عيب و زشتي ديگران را فاش نکن!
مثل خدا باش ،
در رفتار باهمه ي مردم عدالت رارعايت کن!
مثل خدا باش ،
بدون توقع و چشمداشت نيکي کن!
مثل خدا باش ،
بدي ديگران را با خوبي و محبت تلافي کن!
مثل خدا باش ،
با بزرگواري و بي نيازي از مردم زندگي کن!
مثل خدا باش ،
اشتباهات و بدي ديگران را ناديده بگير و ببخش
مثل خدا باش ،
براي اطرافيانت دلسوزي کن.
مثل خدا باش ،
مهربان تر از همه …!
زندگي زيباست, زندگي زيبا
گاهي اوقات فشار زندگي انقد زياد ميشه که دوست داري فرياد بزني، گريه کني، خدا خدا کني. فايده نداره…!
قانون جذب چيز ديگه اي ميگه:
تو بايد حالت خوب باشه تا بتوني اتفاقهاي خوب رو به سمتت جذب کني.
گاهي بايد تو اوج فشار بيخيال بشي، خودتو رها کني، فارغ از تمام دغدغه ها!! تا بتوني خودتو واسه دقايقي؛ ساعتي مهمون کني به شادي و خنده تا اتفاقات خوب رو جذب کني.
يادت نره صرفا با شاد بودن هم اتفاقي نميفته. بايد در عين شاد بودن هم صبور باشي هم پرتلاش
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۱۶)


زندگي زيباست (116)

خبرگزاري آريا –
جملات زندگي زيبا, روزهاي زندگي
براي خنديدن وقت بگذاريد، زيرا موسيقي قلب شماست.
– براي گريه کردن وقت بگذاريد، زيرا نشانه يک قلب بزرگ است.
– براي رؤياپردازي وقت بگذاريد، زيرا سرچشمه شادي است.
– براي فکر کردن وقت بگذاريد، زيرا کليد موفقيت است.
– براي کودکانه بازي کردن وقت بگذاريد. زيرا ياد آور شادابي دوران کودکي است.
– براي زندگي کردن وقت بگذاريد، زيرا زمان به سرعت ميگذرد و هرگز باز نميگردد.
مأموريت ما در زندگي بدون مشکل زيستن نيست، با انگيزه زندگي‌کردن است.
جملات زندگي زيبا, روزهاي زندگي
دور خودت دايره اي بکش
دايره اي به وسعتِ بيخيال بودن …
دايره اي که قضاوتهاي بي منطقِ ديگران را ، از افکارت تميز دهد …
باور کن هيچ چيز در اين جهان برقرار نمي ماند !
اتفاقات براي افتادنند …
زبان براي حرف زدن …
و لحظه ها براي گذشتن …
به همين سادگي !!
همه چيز ، مهياست تا فقط زندگي کني .
قضاوت هايشان را بيخيال …
اگر زباني بيهوده چرخيده ؛
دليلي ندارد فکري هم بيهوده مشغولِ چرايي اش باشد …
شاد باش و خوبي کن !
فرصت زيادي نمانده …
لحظه ها دارند تمام مي شوند …
جملات زندگي زيبا, روزهاي زندگي
براي دستيابي به موفقيتهاي بيشتر بدنبال افرادي بگرديد که به آن موفقيتها دست يافته اند، آنها را تحسين نماييد و بدين گونه خود را هم ارتعاش با خواسته تان قرار دهيد.
اگر دو نفر که رابطه زيبايي با هم دارند را مي بينيد به جاي حسدورزي شروع نماييد به تحسين روابط زيباي آنها تا جهان شما را به سمت جذب روابط عالي هدايت نمايد.
اگر فردي را مي بينيد که صاحب اتومبيلي است که آرزوي داشتنش را داريد به جاي حسادت و آه و ناله در همان لحظه شروع کنيد به تحسين طرف مقابل و خداوند را بابت ديدن فردي موفق سپاسگزار باشيد تا جهان به شما بهتر از آرزويتان را ببخشد.
و اينگونه خود را هم فرکانس با آنچه در طلبش هستيد قرار دهيد…
جملات زندگي زيبا, روزهاي زندگي
“زنــدگي را طــلاق ندهيــد…..!”
اين يعني اينکه خودتون رو از خوشي‌هاي دنيا و زندگي محروم نکنيد در مقابل مشکلات تسليم نشويد و زانوي غم بغل نگيريد.
خودتون رو دوست داشته باشيد و به خودتون و خواسته‌هاتون احترام بذاريد. يادتان باشد بهترين دوست شما، تصوير ذهنيِ خوب شما از خودتان است.
ديگران را دوست بداريد حتي کساني که با شما همراه و هم عقيده نيستند.‌‌ از کسي متنفر نباشيد که روزگارتان رنگ تنفر نگيرد و سياهي جذب نکند.
از هيچ کس توقعي نداشته باشيد که جز دلگيري پيامدي به همراه ندارد. يادتان باشد که شايد کسي هم از شما توقعي دارد و شما نمي‌دانيد!
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۱۵)


زندگي زيباست (115)

خبرگزاري آريا –
 جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, تصاوير زندگي زيبا
انــســان ها
به ميزان “حقارتشان” “توهين” ميكنند.
به ميزان “فرهنگشان” “عشق ميورزند”.
و به ميزان “كمبودهايشان” “آزارت ميدهند”.
هرچه “حقيرتر” باشند، بيشتر “توهين ميكنند” تا حقارتشان را جبران كنند.
هر چه “فرهنگشان غني تر باشد”، بيشتر به ديگران “عشق ميدهند”.
وهرچه “هويّتشان عميق تر باشد”، “محترمانه تر رفتار ميكنند”.
به اندازه “دركشان” ميفهمند،
و به اندازه “شعورشان” به “باورها و حرف هايشان عمل ميكنند.
 جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, تصاوير زندگي زيبا
هيچ وقت به خاطر حرف مردم، زندگيت رو خراب نکن. دهان اين مردم هميشه باز هست؛
پولدار باش ميگن دزده،
ساده باشي ميگن بدبخته،
زياد گردش بري ميگن وله،
تو‌ خونه باشي ميگن افسرده‌ست؛
شوخ باشي ميشي سبک
سنگين باشي ميشي مغرور
خوشگل باشي ميگن مورد داره،
مرامت مردونه باشه ميگن داره دون ميپاشه
پس بزار هر چه ميخوان بگن، خداي توست که بايد تو رو قضاوت کنه و بس؛
پس لذت ببر از زندگيت که دوبار بهت فرصت زندگي کردن نميدن
 جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, تصاوير زندگي زيبا
تو وقتي خوب هستي که اگر گناه کسي را ديدي آنرا نديده بگيري و فاش نکني .
وقتي بزرگواري که غم ديگران را آرام
مي کني .
وقتي زيبا هستي که لبخند مي زني و در قلبت غم بزرگي داري و ديگران را به لبخندت شاد
مي کني ، چه فرزندانت باشند چه همسر
و چه غير آنها…
خدايا ما را از کساني قرار بده که در دنيا خير و نيکي مي کارند و در آخرت ثمرات آن را برداشت مي کنند ،
خدايا ما را به خير هرگونه که باشد نزديک کن .
 جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, تصاوير زندگي زيبا
يه ﻭﻗﺘﺎيي ﻻﺯمه ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ….
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ …
ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ …
ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ …
ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ مي مونن!!!
ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯمه ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ …
ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ …
ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ …
ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ …
ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻥ …
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩه ﺩﺭﺩﻥ …
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!!
ﺩﺳﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ …
ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ …
ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ!!!
ﮐﯿﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ……….
ﮐﯿﺎ ﻧﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ…………
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ……….
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۱۴)


زندگي زيباست (114)

خبرگزاري آريا –
جملات زيبا در مورد زندگي, حس خوب زندگي
شکست ها، غم و درد هميشگي نيستند.
هر لحظه مي توانيد از نو آغاز کنيد.
همه مشکلات، ناشي از توهمات ذهن هستند.
اگر درون خود را درست کنيد، بيرون نيز درست مي شود.
خوشي ها و بدبختي ها را، ما خودمان انتخاب مي کنيم.
تا زماني که هويت خود را با افکار گذشته محک بزنيد، نمي توانيد گامي به جلو برداريد.
اگر روند فکري شما موجب احساس گناه، خشم، رنجش و حسرت مي شود،
سالخوردگي زودرس در انتظارتان است!
جملات زيبا در مورد زندگي, حس خوب زندگي
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ…
ﺯﯾﺮ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﻟﺖ ﺑﺸﯿﻦ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﭻﭘﭻ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ…
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﯽ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻪ!
ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﮐﺪﻭﻡ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺮﺍﻫﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ!
ﺯﺑﻮﻧﺖ ﺍﺯ ﮐﺪﻭﻡ ﮐﻼﻡ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ!
ﺑﺒﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﺕ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ…
ﺭﻭﯼ ﮐﺪﻭﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭ ﻧﯿﻠﯽ ﮐﺮﺩﻩ!!!
ﺑﺒﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﺣﯿﺎﯼ ﮐﺪﻭﻡ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﻮ، ﭘﻨﻬﻮﻧﯽ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ!!
ﺑﺒﯿﻦ ﮔﻮِﺷﺖ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﺮﻑ ﮐﺪﻭﻡ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺩﺯﺩﮐﯽ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ
ﺣﺮﻓﺎﺭﻭ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ!
ﺑﺒﯿﻦ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻧﺪﺍﻣﺖ ﺗﻮ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽِ ﭘﻨﻬﻮﻧﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﻭ ﺯﺭﻧﮕﯽ ﮐﺮﺩﻥ…
ﭼﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ!
ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺸﯿﺎﺭ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺣﺮﻑ ﮐﻪ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ
ﻧﺸﻨﯿﺪﯼ ﺍﻭﻧﺠﺎ…
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﻮﺵ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ…
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﻭﻝ ﻋﯿﻮﺏ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻘﯿﻪ…
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﻀﺎﻭﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﻠﮏ ﺯﺩﻥ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ…
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﮑﺮ، ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ…
جملات زيبا در مورد زندگي, حس خوب زندگي
افکار و باورهاي منفي را نميتوانيم به يکباره از بين ببريم زيرا آنها در ذهن
ناخودآگاه ما نقش بستند وبايد آرام آرام شکسته شوند وجايشان را به باورها
وافکار مثبت بدهند…
اين کار بازور وفشار انجام‌پذير نيست هر روز کمي بهتر ومثبت تر بيانديشيد.
‌يعني از ديروزتان مثبت تر باشيد تا رفته رفته مثبت انديشي عادت هميشگي
شما شود و سپس باورهايتان را عالي و مستحکم کنيد تا بتوانيد هر آن چه
را که مي خواهيد خلق کنيد…..
جملات زيبا در مورد زندگي, حس خوب زندگي
قوي کسي است که, نه منتظر ميماند کسي خوشبختش کند،
و نه اجازه ميدهد کسي بدبختش کند!!
هر گاه زندگي را جهنم ديدي, سعي کن پخته از آن بيرون آيي…
سوختن را همه بلدند!!
زندگي هيچ نميگويد, نشانت ميدهد!!
با زندگي قهر نکن… دنيا منت هيچکس را نميکشد…
يکي رفت و، يکي موند و،يکي از غصه هاش خوند و
يکي برد و، يکي باخت و، يکي با قسمتش ساختو
يکي رنجيد، “يکي بخشيد” يکي از آبروش ترسيد
يکي بد شد، يکي رد شد، يکي پابند مقصد شد
تو اما باش،”خدا اينجاست…!!
با خود عهد بستم که به چشمانم بياموزم،
فقط زيبائي هاي زندگي ارزش ديدن دارد،
و با خود تکرار مي کنم که يادم باشد،
هر آن ممکن است شبي فرا رسد،
و آنچنان آرام گيرم که ديدار صبحي ديگر برايم ممکن نگردد،
پس هرگز به اميد فردا “محبت هايم را ذخيره نکنم “،
و اين عهد به من جسارت مي دهد که به عزيزترين هايم ساده بگويم :
خوشحالم که هستيد….
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۱۳)


زندگي زيباست (113)

خبرگزاري آريا –
 جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, نکات زيبا براي زندگي زيبا
مغرور نباشيد وقتي پرنده‌اي زنده است،مورچه را مي‌خورد.
وقتي مي‌ميرد مورچه٬ او را مي‌خورد!
شرايط به مرور زمان تغيير ميکند!
هيچوقت کسي را تحقير نکنيد!
شايد امروز قدرتمند باشيد ، اما… زمان از شما قدرتمندتر است
يک درخت، هزاران چوب کبريت را مي‌سازد،
اما وقتي زمانش برسد ،
يک چوب کبريت مي‌تواند هزاران درخت را بسوزاند
 جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, نکات زيبا براي زندگي زيبا
۹۹ درصد بيماريهاي جسماني محصول بيماريهاي رواني است
عامل اصلي‌بيماري اينست‌ كه آدم از خودش راضي نيست و شب كه مي‌خواهد بخوابد باطنش از‌ او مي‌پرسد كه امروز چه كار كردي؟
دل چه كسي را خوش كردي؟
چه كسي را امروز شاد كردي؟
خانم اميلي برونته مي‌گويد:
شب كه ميشود كارهايت را بگذار روي ميز؛ اگر ديدي دربين آنها يک لبخندي هست كه مثل يک خورشيد تابيده و دل يكي گرم شده ،آن روزت را باطل نكردي
دارايي انسان شاديهايي است كه توليد كرده و همين شادي‌هاست كه به انسان لذت مي‌دهد و بركت پشت بركت به انسان مي‌رسد.
هر روز که بيدار ميشوي با خودت عهد ببند امروز حداقل دل يک نفر را شاد کني
 جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, نکات زيبا براي زندگي زيبا
بيشترين ضربه ها را خوبترين آدم ها مي خورند
براي خوبي هايتان حد تعيين کنيد
و هرکس را به اندازه لياقتش بها دهيد نه به اندازه مرامتان …
زندگي کردن با مردم اين دنيا همچون دويدن در گله اسب است !
تا مي تازي با تو مي تازند ، زمين که خوردي، آنهايي که جلوتر بودند ،
هرگز براي تو به عقب باز نمي گردند !
و آنهايي که عقب بودند،
به داغ روزهايي که مي تاختي تو را لگد مال خواهند کرد !
در عجبم از مردمي که به دنبال دنيايي هستند
که روز به روز از آن دورتر مي شوند ، و غافلند از آخرتي
که روز به روز به آن نزديک تر مي شوند
 جملات کوتاه موفقيت و زندگي زيبا, نکات زيبا براي زندگي زيبا
وقتي گيلاس با بند باريکش به درخت متصل است
همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند..
باد باعث طراوتش ميشود
آب باعث رشدش ميشود
و آفتاب پختگي و کمال ميبخشد
اما …
به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت،
آب باعث گنديدگي
باد باعث پلاسيدگي
و آفتاب باعث پوسيدگي و ازبين رفتن طراوتش ميشود..
بنده بودن يعني همين، يعني بند به خدا بودن، که اگر اين بند پاره شد، ديگر همه عوامل در نابودي ما مؤثر خواهد بود.
پول، قدرت، شهرت، زيبايي… تا بند به خداييم براي رشد ما، مفيد و بسيار هم خوب است اما به محض جدا شدن بند بندگي، همه آن عوامل باعث تباهي و فساد ما مي شود.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوتهخبرگزاری آريا – زندگي زيباست (۱۱۲) متن ادبي


زندگي زيباست (112) متن ادبي

خبرگزاري آريا –
زندگي زيباست اگر, زندگي زيباست حتما بخوانيد
عاشق خدا باش و هر لحظه با او سخن بگو
همانطور كه با يك دوست صميمي سخن مي گويي
او همواره عاشق توست و تو را مي شنود
و هر آنچه را که نياز داري، به تو خواهد بخشيد …
اعمال خود را به او هديه کن
نام او را بر قلب و ذهن و زبانت جاري كن
و پيوسته به او عشق بورز
و براي او زندگي کن …
اينها پيوند تو را با او عميق تَر مي كند.
خدا همواره مهربان و بخشاينده است
و هرگز تو را، رها نكرده و تنها نخواهد گذاشت …
زندگي زيباست اگر, زندگي زيباست حتما بخوانيد
دوست داشتن، هيچ‌وقت “زورکي نبوده و نيست”
نمي‌تواني با مهرباني‌ات کسي‌را مديونِ
خودت کني که دوستت داشته ‌باشد. دوست داشتني کـه از روي “دِين و تشکر” باشد دوست داشتن نيست
اصلا نمي‌تواني کسي‌را مجبور کني
تپش قلبش را با حرارتِ دست‌هاي تو تنظيم کند
کـه در شلوغيِ شهر يک باره “به يادت بيفتد” و دلش قنج برود!
من اين را خوب فهميده‌ام
دوست داشتن منطق نمي‌شناسد و عشق، دليل
اگر کـه روزي فهميدي، پُشت دوستت دارم‌هاي رابطه‌ات دليل است، منطق است، دِين و انجام وظيفه است!
دکمه لق پيراهن که با چنگ و دندان مي‌ايستد، نباش…
فقط همين
زندگي زيباست اگر, زندگي زيباست حتما بخوانيد
کوروش بزرگ چه زيبا گفت :
اگر در دل کسي جايي نداري ، فرش زير پايش هم نباش….
جايي که بودن و نبودنت هيچ فرقي نداره، نبودنت رو انتخاب کن اينگونه به خودت احترام گذاشتي …
محبوب همه باش ، معشوق يکي
مهرت را به همه هديه کن ، عشقت را به يکي
با هر رفتني اشک نريز و با هر آمدني لبخند نزن
شايد آنکه رفته بازگردد و آنکه آمده برود
آنقدر محکم و مقتدر باش که با اين‌محبت ها و مهر ها زمين‌گير نشوي …
لازم است گاهي در زندگي ، بعضي ادمهارو کم کني تا خودتو پيدا کني …
بعضي ادمارو بايد دوست داشت
اما بعضي از آدمارو فقط بايد داشت
زندگي زيباست اگر, زندگي زيباست حتما بخوانيد
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ، ﻳﮏ ﺭﻭﺯ، ﻳﮏ ﻣﺎﻩ يا ﻳﮏ ﺳﺎﻝ. ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند، ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد! ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ! ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ…
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته