خبرگزاری آريا – بنياد ظلم از اندک شروع شود


بنياد ظلم از اندک شروع شود

خبرگزاري آريا –
داستانک,داستانهاي کوتاه حکايت هاي کوتاه
روايت کرده اند: براي انوشيروان عادل در شکارگاهي، گوشت شکاري را کباب کردند، نمک در آنجا نبود، يکي از غلامان به روستايي رفت تا نمک بياورد. انوشيروان به آن غلام گفت: (نمک را به قيمت روزانه (نه کمتر) خريداري کن، تا آيين نادرستي را بنيانگذاري و در نتيجه روستا خراب نگردد.)
به انوشيروان گفتند: اندکي کمتر از قيمت خريدن، چه آسيبي مي رساند؟)
انوشيروان پاسخ داد: (بنياد ظلم در آغاز، از اندک شروع شده و سپس به طور مکرر بر آن افزوده شده و زياد گشته است.)
اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبي برآورند غلامان او درخت از بيخ
به پنج بيضه(۱) که سلطان ستم روا دارد زنند لشکريانش هزار مرغ به سيخ
۱) بيضه: تخم مرغ
منبع: alhassanain.org