خبرگزاری آريا – معماي رياضي: معمايي درباره زمان


معماي رياضي: معمايي درباره زمان

خبرگزاري آريا –
معماي رياضي با جواب, معما با جواب
معما همراه با جواب
يک ساعت را در نظر بگيريد، در چه زماني، عقربه ساعت شمار و دقيقه شمار دقيقا در يک فاصله از عدد ۶ قرار خواهند داشت.
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
پاسخ معمايي درباره زمان:
با توجه به شواهد و قرائن! ساعت ۸ و x دقيقه، جواب ما مي باشد، با توجه به فرض مسئله، زاويه بين عقربه دقيقه شمار و عدد ۴ (ساعت ۴) بايد با زاويه بين عقربه ساعت شمار و عدد ۸ دقيقا يکسان باشد.
همانطور که مي دانيم در ۶۰ دقيقه، عقربه دقيقه شمار ۳۶۰ درجه گردش مي کند. (معادل ۳۶۰/۶۰ درجه در دقيقه که معادل ۶ درجه است)
و عقربه ساعت شمار ۳۶۰/۱۲ درجه در ساعت (۳۰ درجه) يا ۱/۲ درجه در دقيقه گردش مي کند.
بنابراين
(۲۰-X)
دقيقه متناظر با
۶(۲۰-X)
درجه خواهد بود (که زاويه بين عقربه شمار و عدد ۴ خواهد بود.) و در X دقيقه، عقربه ساعت شمار با عدد ۸ معادل X/2 درجه خواهد بود. بنابراين:
X/2=6(20-X) =>
X معادل ۱۸ دقيقه و ۲۷ و ۹/۱۳ ثانيه خواهد بود.
بنابراين پاسخ صحيح عبارت است از ساعت ۸ و ۱۸ دقيقه و ۹/۱۳ ۲۷ ثانيه!
منبع:ihoosh.ir