خبرگزاری آريا – معماي المپيادي: گزاره هاي درست


معماي المپيادي: گزاره هاي درست

خبرگزاري آريا –
معما هاي رياضي, معما و تست هوش
معما همراه با جواب
تعدادي گزاره داريم و مي خواهيم ببينيم حداکثر چند مورد از آنها مي تواند درست باشد.
۵ گزاره در زير آمده است. حداکثر چند تا از آنها مي توانند با هم درست باشند؟
الف) اگر ب درست باشد آنگاه اين گزاره غلط است.
ب) اگر تعداد گزاره هاي درست بيش تر از ۲ باشد يکي از آنها پ است.
پ) حداقل يکي از الف و ت غلط است.
ت) ب و پ يا هر دو درست اند يا هر دو غلط.
ث) ب يا درست است يا غلط.
۱) ۳ ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) ۲ ۵) ۰
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
پاسخ معماي المپيادي گزاره هاي درست:
گزينه ي «۳» درست است.
واضح است که الف و ب نمي‌توانند با هم درست باشند (اگر با هم درست باشند طبق گزاره‌ي الف، الف بايد غلط باشد که اين تناقض است). بنابراين حداکثر ۴ گزاره مي‌توانند هم‌زمان درست باشند. از طرف ديگر همه‌ي گزاره‌ي ب تا ث مي‌توانند با هم درست باشند. پس جواب همان ۴ است.
منبع:ihoosh.ir